HELSENORGE

Om Voss DPS NKS Bjørkeli

Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Voss lokalsjukehusområde: Voss, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik. Vi gjer eit allmennpsykiatrisk behandlingtilbod til vaksne med psykiske lidingar, etter tilvising frå fastlege.

Bygg 1, 2 og 3

Voss DPS har ei døgnavdeling og tre poliklinikkar som er organisert under ei poliklinikkavdeling. Direktør ved Voss DPS er Frédéric Larsen.

Døgnavdelinga leias av Anne Kari Gjeraker. Avdelinga har 12 senger og er tverrfaglig sammensatt av psykiater, lege i spesialisering (LIS), psykologspesialist, psykolog, sjukepleiarar og vernepleiarar med videreutdanning innen psykisk helsevern, hjelpepleiarar, aktivitørar, aktivitetsleiar og sosionom. Døgnavdelinge held til i 3. høgd i bygg 1.

Poliklinikkane leias av avdelingsleiar Cathrine Stue Børhaug. Allmennpsykiatrisk poliklinikk (tidligare VOP) har ca 10 behandlarårsverk; psykiatarar, LIS, psykologar og klinisk sosionom. Poliklinikken held til i 3. høgd i bygg 3.

Rehabiliteringspoliklinikken (tidligare PRT) har ca 8 behandlarårsverk; psykiatar, psykolog, vernepleiarar, ergoterapeut, sosionom, musikkterapeut, alle med vidareutdanning innen psykisk helsevern og/eller rus.

Gruppeteamet held til i bygg 3 og har ca 7 behandlarsårsverk; psykiatar, psykolog, sjukepleiarar, vernepleiar, ergoterapeut.

Administrasjonen held til i 1. høgd i bygg 1.

Oppgåver

DPSets oppgåver er forankra i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8:

  1. Pasientbehandling
  2. Utdanning av helsepersonell
  3. Forsking, og
  4. Opplæring av pasientar og pårørande
Sjå også "DPS-veiledar" (IS-1388) hjå helsedirektoratet sine nettsider her

Organisasjon

Voss DPS NKS Bjørkeli A/S er et privat ideelt aksjeselskap som ikkje tar utbytte. Vi får driftsmidler og oppdragsbestilling direkte fra Helse Vest RHF. Selskapet er 100% eid av NKS Vestland Sør.

Styreleiar i Voss DPS NKS Bjørkeli A/S er Ragnhild Skjerveggen.

Årsmeldingar

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding_Bjørkeli_2019.pdf

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016


Fann du det du leita etter?