Hva skjer før, under og etter behandling?

 • Om nettstaden

  Felles nettløysning for spesialisthelsetjenesta

 • Barn som pårørande

  Det er sikkert mykje du lure på når mamma eller pappa er sjuk. Du synast kanskje at den som er sjuk oppføre seg annleis enn vanleg, er lei seg, irritert eller sint?

 • Brukarmedverknad

  Voss DPS NKS Bjørkeli er opptekne av brukarmedverknad. Me ynskjer at kvar einskild person skal føla seg delaktig og ha moglegheit for å påverka behandlingstilbodet. 

 • Støttefunksjonar

  Støttefunksjonane er ein viktig del av pasientbehandlinga. Voss DPS har eige kjøkken som lagar mat til både pasientar og tilsette, i tillegg til eigne reinhaldspersonale som sikrer god hygiene og trivsel på døgnavdelinga og resten av bygg 1...

 • Prosjekt Medikamentfrie behandlingsløp

  Voss DPS deltar i "Prosjekt Medikamentfrie behandlingløp" i regi av Helse Vest RHF, i samarbeid med Helse Bergen HF, Betanien DPS og Solli DPS. På Voss DPS er prosjektet forankra på Rehabiliteringspoliklinikken (PRT).

 • Polyfon - kunnskapsklynge for musikkterapi

  Voss DPS er medlem av Polyfon. Musikkterapeuten vår, Tor-Øyel Bidne Kvitne, er vår representant inn i prosjektet.

 • Spesialisering

  Voss DPS er godkjent som insitusjon for spesialisering av legar i spesialisering (LIS). Alle psykologane ved DPSet er under spesialisering.

 • Tilbakemelding på evaluering

  Voss DPS NKS Bjørkeli deler ut evalueringsskjema for pasientar i behandling i poliklinikkane og døgnavdeling. Pårørande på døgnavdeling får også utdelt evalueringsskjema.  Årleg publiserer me resultat av undersøkinga på våre nettsider. 

 • Informasjon om sensitiv informasjon i epost

  Voss DPS NKS Bjørkeli anbefaler ikkje å sende personsensitive opplysningar per epost. 

 • Emnekurs i psykiatri for fastlegar

  Voss DPS NKS Bjørkeli arrangerer emnekurs i psykiatri for alle fastlegar i vårt opptaksområde.  Emnekurset går over totalt 4 dagar fordelt utover hausten 2019. 

 • Pasienterfaringsundersøking

  Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest gjennomfører kvart år ei pasienterfaringsundersøking i heile regionen. 

 • Personvern

  Personvern handler om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet.

 • Pasientjournal

  All pasientbehanling skal dokumenterast i ein pasientjournal og du har rett til innsyn i eigen journal. 

 • Informasjon vedrørande koronavirus for pasientar og pårørande

  Tilsette, pasientar og pårørande som har vore i område med vedvarande spreiing av koronavirus og som har symptom, skal ringe fastlege, eller legevakt, tlf 116 117.  Tilsette informerar arbeidsgjevar. Pasientar og pårørande kontaktar Voss DP...

 • Videokonsultasjonar

  Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Voss DPS NKS Bjørkeli.

 • Brukarerfaringar med døgnopphold - psykisk helse

  Folkehelseinsituttet (FHI) har starta undersøking av brukarerfaringar med døgnopphold i psykisk helsevern, som skal føregå over ein periode på 5 år. Undersøkinga starta opp 1.januar 2020. 

 • Samhandling

  Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

 • Rettigheiter

  Me ynskjer formidla god informasjon til både pasientar og pårørande slik at det skal vera enkelt å finne informasjon om sjukdom, skade eller rettigheiter ein har i helsevesenet.

 • Pasientreiser

  Når du reiser til og frå offentleg godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekt reiseutgifter.

 • Fritt behandlingsval

  Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

 • Kontrollkommisjonen

  Målsetjing; Å sikra at pasienten blir ivaretatt med omsyn til klagerett, kvalitet på behandlinga, rettsikkerheit, samt ved feilbehandling. 

 • Om Voss DPS NKS Bjørkeli

  Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) er eit allmennpsykiatrisk behandlingstilbod til vaksne med psykiske lidingar i Voss sjukehusområde som består av kommunane Voss, Granvin, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik.

 • Forløpskoordinator

  Pakkeforløp for psykiske lidingar hjå vaksne vart innført 01.01.19. Som ein del av innføringa er det oppretta forløpskoordinatorar ved Voss DPS NKS Bjørkeli der pasientar kan henvenda seg ved spørsmål. 

 • Ledige stillingar

  Voss DPS NKS Bjørkeli er distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca. 23 000 innbyggjarar over 18 år. Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 seksjonar og ei døgnavdeling me...

 • Kurs og opplæring

 • Kliniske studiar

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Poliklinikkane

  Voss DPS NKS Bjørkeli består av døgnavdeling, gruppepoliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk.

 • Døgnavdelinga

  Voss DPS NKS Bjørkeli har ein døgnavdeling med 12 sengeplassar osv.

 • Kontaktinformasjon

  Felles telefonnr: 56 51 40 00

 • CheckWare

  CheckWare er utvikla til bruk for klinikkar som bruker psykometriske testar og som ynskjer tilby sjølvrapportering og eigenmeistring til pasientane. 

 • Korona: Oppdaterte råd fra Folkehelseinsituttet

  Oppdaterte råd fra Folkehelseinsituttet (FHI) Se råd fra FHI under. Voss DPS forholder seg til dette. Det gjenstår å oppklare rutine/kontakt for testing.

 • Korona: Nyttige lenker

  Her har vi samlet oversikt over nyttige lenker i forbindelse med korona-situasjonen. 

 • Versjonsmerknader

  Hva er nytt og endret i denne versjonen av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

 • Informasjonskapsler

  Nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk.

 • Kliniske studier