Videokonsultasjon, helsenorge.no

Det er mogleg å møte behandlaren din via video i staden for fysisk oppmøte.


Innleiing

Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet som du teke imot anten i din innboks på Helsenorge eller i posten. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse omsyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tenester for å delta på video på helsenorge

Du styrer sjølv tilgangen til digitale tenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at du har teke imot innkalling med informasjon om oppkopling til video, må du ha samtykt til «full tilgang» i dine personverninnstillingar.

Sjekk følgjande viss du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på namnet ditt oppe til høgre slik at du får opp profilinnstillingane dine under Profil og innstillingar.
 3. Trykk på «Personverninstillinger». Om «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full», er du allereie i mål. Viser denne noko anna, må du trykke «Endre samtykke», og sett den til «Full».

Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/e-post om innkallingar i «Meldingar» og brevet ligg i din Innboks.  Innkallingar vil alltid liggje i din «Pasientjournal», sjølv når du ikkje har gitt fullt samtykkje.

Dersom du ikkje har tilgang til Helsenorge vil du få påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.


Tilvising og vurdering


Før

Her er nokre tips til deg som har fått innkalling til ein videokonsultasjon og er usikker på kva du må gjere. Klikk på knappane under for å sjå kva du treng av utstyr og korleis du skal førebu deg til samtale med behandlar.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikkje kan møte til timen din, tilstanden din har blitt forverra eller du heller vil ha ein konsultasjon med fysisk oppmøte, er det viktig at du gir beskjed til sjukehuset. Logg inn på helsenorge.no for å sende melding. Dersom det er mindre enn to verkedagar igjen til timen din, må du kontakte sjukehuset direkte på telefon mån.-fred. klokka 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrar seg vesentleg, må du kontakte fastlegen eller den som har tilvist deg til time på sjukehuset. Fastlegen kan óg gje deg råd og oppfølging i ventetida.
 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mogleg grad kan gjennomførast utan avbrot eller forstyrringar. Sjekk at kamera og mikrofon verkar ved å opne https://join.nhn.no . Registrer namn (maskinen din hugsar det, blir ikkje lagra eksternt) og tast inn 998112. Dette er eit test-rom kor du kan bli kjent med korleis systemet verkar i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på førehand, inkludert oversikt over medisinbruk.

Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandlar treng å kontakte deg ved tekniske utfordringar.

 • Opne innkallingsbrevet med møteromslenkja om lag fem minutt før, slik at du er klar til å trykkje på lenkja rett før konsultasjonen startar.
 • Dersom du har teke imot innkallinga i posten, gå til https://join.nhn.no , registrer namnet ditt og trykk på symbolet for video. Legg inn romnummer som du har finn i brevet, samt pinkode dersom dette er oppgitt.

Oppkopling til videokonsultasjonen

Join.nhn.no er en nettbasert videoløysing som ikkje krev nedlasting av programvare. Vi anbefalar at du bruker Safari dersom du har ein IOS nettbrett/telefon (iPad/iPhone) og Google Chrome dersom du har Android nettbrett/telefon (Samsung mfl) eller PC. Ikkje bruk nettlesaren Internet Explorer.

Har du teke imot ei innkalling til videokonsultasjon med sjukehuset, gjer du følgjande:

 • Ta fram nettbrett, mobiltelefon eller PC, og sjå til at eininga er lada og kopla til eit trådlaust nett
 • Sørg for å vere i eit uforstyrra rom og ver førebudd med naudsynt informasjon og legitimasjon med bilete dersom du ikkje er kjent for behandlar. Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandlar treng å kontakte deg ved tekniske utfordringar. Ved deltaking via mobil bør den vere oppdatert med siste versjon av programvare. Dersom du bruker PC, sørg for at den er omstarta og har kamera, mikrofon og høgtalar (viss ikkje må du kople til dette i tillegg). 
 • Logg inn på helsenorge.no og finn innkallingsbrevet med lenkje til videokonsultasjonen i din Innboks eller under Meldingar på forsida (føreset fullt samtykkje i dine personverninnstillingar).

 • Kople deg opp rett før du har ein timeavtale ved å opne dokumentet «Innkallingsbrev» og starte videokonsultasjon ved å trykkje på lenkja som ligg i brevet. Om lenkja i innkallingsbrevet ikkje fungerer, eller du har teke imot brevet i posten, må du opne https://join.nhn.no .

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Skriv inn ditt fulle namn for å identifisere deg for behandlar (utan dette risikerer du å ikkje bli slept inn i møtet).

 • Tillat at join.nhn.no kan bruke mikrofon og kamera. Sjekk at du ser deg sjølv og at indikator for lyden din (grøn linje) rører seg når du pratar
 • Dersom du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på dei tre prikkane (Innstillingar) og vel aktuell kjelde for lyd- og eller bilete
 • Klikk på det grøne videosymbolet i midten for å starte eit videomøte

 • Skriv inn sekssifra romnummer i feltet «Skriv inn adressa». Nummeret står øvst i innkallingsbrevet. Trykk deretter på videosymbolet til høgre for feltet.

 • Skriv inn firesifra pin-kode i feltet «Skriv inn PIN-koden her». Dersom du ikkje har fått PIN, klikk på Delta. Dersom du ikkje har fått romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelinga som har kalt deg inn.


Deltaking i møte

 • Vent til sjukehuset koplar opp. Dersom du ikkje kjem inn i venterommet, prøv igjen etter nokre minutt.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Da er alt klart. Pass på at kamera og mikrofon ikkje er slått av (det er då ein strek over symbolet for kamera og mikrofon).

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilete.


Under

Under møtet

Det er viktig at du gjer deg kjent med køyrereglar som gjeld for denne type konsultasjonar. Oppstår det problem undervegs i konsultasjonen finn du òg svar på korleis du kan løyse desse her.

Køyrereglar for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte partar må presentere seg. Helsepersonell bør vere førebudd på at pasienten kan be dei om å legitimere seg. Dersom du har med ein nokon med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkomande vert presentert og er synleg for behandlaren. Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om, og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om. Behandlaren kan spørje om det er andre i huset eller i bygninga kor du er.
 2. Ingen av møtedeltakarane skal gjere opptak av samtalen (korkje lyd eller bilete). Behandlar dokumenterer som vanleg i din elektroniske journal. Denne er tilgjengeleg for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Hugs at behandlarane ikkje ser 'heile deg', og at det er annleis å observere ein person på ein skjerm samanlikna med fysisk oppmøte. Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilete dersom du ikkje er kjent for behandlar og blir bedd om å legitimere deg

Handtering av eventuelle problem

PROBLEM LØYSING
Du eller behandlar er forseinkaTa kontakt med avdelinga, sjå kontaktinformasjon i innkallinga.
Du har tekniske problem med videoløysingaTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på tlf. 55 97 65 51
Du finn ikkje ein eigna plass å sitje i fredRing sekretariatet. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga. Dersom du ikkje finn ein eigna plass for videokonsultasjon, men kan finne ein eigna plass for telefonkonsultasjon, så må behandlar vurdere om det er godt nok eller om du må få ein ny time.
Nokon kjem inn i rommet

Gi beskjed til behandlaren at du ikkje lenger er aleine slik at samtalen kan setjast på pause. Dersom mogleg, sørg for at du igjen får rommet for deg sjølv.

Anna uventa hending

Hendingar som gjer at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanga opp av andre, eller som gjer at samtalen ikkje kan gjennomførast, betyr at møtet setjast på pause eller avsluttast. Dersom føremålstenleg går ein over til telefon for å diskutere kva som skal gjerast vidare.Etter

Dine rettar og betaling

Sjølv om møtet med legen skjer på ein annan plass enn på sjukehuset, er det framleis dei same reglane for teieplikt og personvern som gjeld. Under kan du gjere deg kjent med kva reglar som gjeld og få meir informasjon om betaling.

Teieplikt og personvern

På same måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellova og Pasient- og brukarrettslova sine reglar om teieplikt vere styrande for sjølve samtalen og behandlinga av informasjon som kjem fram under samtalen. Relevante og naudsynte helseopplysingar skal førast i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje andlet til andlet eller per telefon. Opplysingar om helsa di kan som hovudregel bli gitt til anna samarbeidande helsepersonell dersom dette er naudsynt for å gje deg god og forsvarleg helsehjelp (med mindre du motset deg dette).

Den valde videokonsultasjonsløysinga har ei kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilete) vert ikkje lagra, korkje på internett, eller på våre serverar.

Frivillig deltaking

Det er frivillig å nytte videokonsultasjon, og du treng ikkje oppgje nokon grunn om du heller ønskjer konsultasjon andlet til andlet. Dette vil ikkje få nokon konsekvensar for ditt vidare behandlingstilbod frå instansar i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende ei melding. Er det mindre enn to verkedagar att til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, måndag til fredag mellom klokka 0800 til 1530.


Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen vert dokumentert som ein vanleg konsultasjon i din journal og eigenandelen er den same som ved annan poliklinikk.

Krav om eigendel vert sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasientar med frikort, og born under 16 år betalar ikkje eigendel. Ved psykiatrisk behandling gjeld dette barn og ungdom under 18 år.


Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?