HELSENORGE
Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Pegasus - gruppebehandling

Pegasus er eit psykoedukativt gruppebasert program for vaksne med ADHD og deira nærmaste pårørande.

Innleiing

Pegasus er utvikla for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen, ADHD. 

Pegasus utgjer eit godt fyrste steg i behandling etter diagnostisering, og fylgjer nasjonal fagleg retningslinje. 

Vi tilbyr gruppebehandling med inntil 15 pasientar + pårørande, med to kurs i året.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Det er ingen forberedelser til programmet.

Under

Pegasus består av åtte forelesningar på 2,5 timar per leksjon. Programmet skal gje ei generell kunnskap om ADHD og utfordringar knytt til diagnosen, samt informasjon om tilgjengeleg behandling og ulike offentlege støtteordningar. 

Gruppeformatet gjer også moglegheit for erfaringsutbytte med andre i liknande situasjonar og tips til strategiar for betre meistring i kvardagen. 

pegasus.jpg

Etter

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?