GJELD ALLE STILLINGAR: SØKNAD MED CV SENDES PÅ E-POST til post@bjorkeli.no
MERK EMNEFELT KVA STILLING DU SØKJER


AVDELINGSLEIAR POLIKLINIKK

Voss DPS NKS Bjørkeli er eit distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca. 23 000 innbyggjarar over 18 år. Me har 3 poliklinikkar og ein døgnavdeling med 12 senger. Me har eige kjøkken, reinhald og vaktmeister.

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF.

Frå september 2018 er alle avdelingane våre samla i Bjørkelivegen. Nybygg som skal husa to av  poliklinikkane vil då stå ferdig. Det er i tillegg etablert gymsal, samt gjort større ombyggingar i hovudbygget der døgnavdeling, gruppepoliklinikk og administrasjon held til.

Våre poliklinikkar: ein allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP) med 9 behandlarårsverk, ein psykosepoliklinikk (PRT) med 5 behandlarårsverk, i tillegg ein gruppepoliklinikk med 5 behandlarårsverk.

Me søkjer etter leiar for poliklinikkavdelinga vår. Som avdelingsleier får du medansvar for vidare utvikling av Voss DPS sitt polikliniske tilbod i tett dialog med direktør og leiargruppa, utvikling av akutte og ambulante tenester. Til stillinga ligg ansvar for fag, personal, økonomi og drift av poliklinikkane. Som avdelingsleiar sit du i direktøren si leiargruppe.

OPPGÅVER

 • Syta for god kvalitet i tenestene
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette
 • Personalleiing og –oppfylging
 • Sikra riktig ressursbruk
 • Fylgja opp krav frå Helse Vest, t.d. innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF)

KOMPETANSEKRAV

 • Helsefagleg utdanning
 • Leiarerfaring
 • Erfaring frå poliklinikk
 • Ynskjeleg med leiarutdanning
 • Må meistra norsk skriftleg og munnleg

ME SØKJER

Ein motivert, engasjert og inkluderande leiar

ME TILBYR

Løn etter avtale, avhengig av kompetanse og erfaring

Tiltreding etter avtale

Søknadsfrist: 25.04.2018

FAST SJUKEPLEIAR/VERNEPLEIAR 50% STILLING, DØGN (NATT)

Voss DPS NKS Bjørkeli er eit distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca. 23 000 innbyggjarar over 18 år. Me har 3 poliklinikkar og ein døgnavdeling med 12 senger. Me har eige kjøkken, reinhald og vaktmeister.

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF.

Frå september 2018 er alle avdelingane våre samla i Bjørkelivegen. Nybygg som skal husa to av  poliklinikkane vil då stå ferdig. Det er i tillegg etablert gymsal, samt gjort større ombyggingar i hovudbygget der døgnavdeling, gruppepoliklinikk og administrasjon held til.

Døgnavdelinga har 12 senger. Ein psykiater, ein psykologspesialist, ein psykolog og ein lege i spesialisering. Miljøpersonalet er sjukepleiarar, vernepleiarar, og hjelpepleiarar.

Grunna svangerskapspermisjon ynskjer me å tilsetja ein sjukepleiar/vernepleiar i eitt (1) års vikariat i 90% turnus-stilling.

OPPGÅVER

 • Sjukepleiefaglige oppgåver i avdelingsmiljø, t.d. medikamenthandtering
 • Bidra til fagutvikling
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

KOMPETANSEKRAV

 • Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • Videreutdanning er ein fordel, men ikkje absolutt krav
 • Må meistra norsk skriftleg og munnleg

ME TILBYR

Løn etter ansiennitet i tråd med tariff (Virke)

Tiltreding juni 2018

Søknadsfrist: snarast

HELGESTILLINGAR (FAST), DØGN (TURNUS)

Vi søker etter sykepleier/vernepleier/student til faste helgestillinger på døgnavdeling ved Voss DPS. Arbeid fredag til søndag. Langvakter.

Tiltreding: våren 2018 (april)

Søknadsfrist: snarast


SOMMERVIKARAR, DØGN

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere/studenter til sommeren på døgnavdelingen.

Arbeidsperiode: UKE 26 – 32

Søknadsfrist: løpende.