Korona - Oppdaterte tiltak for Voss DPS

Siste nytt om korona-situasjonen. Dokumentet er sist oppdatert 30.03.2020 kl 13:28

 

NB!

Siden har følgende disposisjon (bla nedover siden):

- KRITISKE FUNKSJONER

- AKTUELLE TILTAK PER DATO

- DIVERSE NYHETER

- VIKTIGE LENKER

- ALLE REFERAT

- LOGG

Du kan abbonere på nyhetsbrev fra Voss DPS til din privat e-post her

Kritiske funksjoner ved Voss DPS er

 • AH-funksjon
 • Mottak av pasienter fra PAM
 • Døgnomsorg for de pasienter som trenger det

Det gjøres strenge prioriteringer knyttet til hvilke pasienter som MÅ ha oppmøte, og hvilke pasienter som MÅ være innlagt. Se "Pandemiplan" (EK).

Smitteforebyggende tiltak, gjeldende per 25.03.20 kl 11:00

Hygiene

 • Forbud mot bruk av smykker (ring, armbandsur)
 • Hostehygiene
 • Hyppig håndvask
 • Forbud mot håndhilsing
 • Forbud mot klemming
 • Bruke albuer på dørhåndtak
 • Holde 2 meters avstand til hverandre
 • Maks 5 tilstede i fysiske møter

Poliklinikk

 • Hovedbehandler vurderer om poliklinisk kontakt uten personlig oppmøte kan skje, eller om kontakt kan utsette. Pasienter grupperes i ulike kategorier, slik: 

- Der det er forsvarlig at behandling utsettes noen uker

- Der det er faglig forsvarlig med telefon-/videokonsultasjon

- Der pasienter MÅ møte på poliklinikk

 • Hovedbehandler går gjennom egen pasientliste og peker ut de pasienter som krever oppfølging dersom hovedbehandler får sykdomsfravær

Døgn

 • Der det er faglig forsvarlig skal pasientene IKKE innlegges, oppfølging via telefon. Oppfølging i hjemmet i samarbeid med kommunale tjenester også mulig. 
 • Gå gjennom generelle hygienetiltak med pasienter ved innkomst og inneliggende pasienter per nå
 • Begrense alt besøk
 • Skrive ut pasienter som er utskrivingsklare
 • Begrense møtevirksomhet og deltagere i møter

         - Gjennomgang

         - Morgenmøter med pasientene

 • MAT: Legge opp porsjoner til pasientene

Møtevirksomhet
 • Redusere møtevirksomhet internt og eksternt til det strengt nødvendige
 • Alt som kan tas på telefon, tas på telefon

Ansatte

 • Registrer fortløpende hvem du har nærkontakt med (2m over 15 min), slik at oppfølging blir enklere ved eventuell smitte. 
Annet
 • Begrens trafikk i resepsjon! Stå utenfor hvis mulig. 
 • Kantinen stengt.
 • Bygg 2 stengt ("Smittepost") 
 • Gymsal stengt. 
 • Voss DPS følger karantenebestemmelser og andre anbefalinger fra FHI/Helsedirektoratet

Aktuelle tiltak per dato

30.03.20

Ny vurdering knyttet til tilstedeværelse

Ansatte som ikke er i risikogruppe, skal møte på jobb i henhold til arbeidsavtale/turnus. 

Så lenge alle forholder seg til smittevernrutiner, er det vurdert som trygt å være på jobb.


23.03.20

Nye tiltak

For å begrense risiko for smitte, ber vi alle om å unngå trafikk i resepsjonen, dersom mulig. Stå utenfor luken og ta henvendelsen derfra.

Alle ansatte bes registrere daglig hvem de har nærkontakt med (dvs 2m eller mindre i minst 15min), slik at oppfølging blir enklere i ettertid.

Vi vil forsøke å dele inn personalgruppen i smitteceller/adskilte team. For poliklinikken innebærer dette at alle på rehabiliteringspoliklinikken må forsøke å unngå kontakt med de i allmennpoliklinikken. Kommer tilbake til eget opplegg for døgn.

20.03.20​

Sjå vedlagt vegleiar til lovleg forskrift frå HelsedirektoratetBorn av pasientar med psykisk liding og rusmiddelproblem kan ha rett på barnehageplass eller skule. 

Barneansvarlege ber alle behandlarar vurdere kven av sine pasientar dei bør opplyse og oppmode om å ta i bruk dette tilbodet. Vidare hjelper me dei som ynskjer det med å få dette til i praksis ved å ta kontakt med styrar i barnehage og/eller rektor på skulane. Ta kontakt med din barneansvarleg om du har spørsmål. 

Ingri (48028365) Rehabiliteringspoliklinikken

Jenny (90273286) Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Borgny (45227558) Døgnavdeling

Linda (90744214) Gruppepoliklinikken

Mbh

alle barneansvarlege ved Voss DPS


19.03.20

Vi har gjort avtale med Voss Sjukehus om testing. Ansatte tar selv kontakt på 56533576. Se nyhetssak her, under "Til ansatte ved Voss DPS", vedrørende kriterier for testing. Sms er sendt ut til ansatte vedr. kontaktinformasjon. 

Alle tilsette som skal ha kontakt med pasienter skal gjennomføre kurset: Smittevern: Isolering - beskyttelsesutstyr - COVID-19. 
Kurset er tilgjengelig pålæringsportalen og du får tilgang til kurset både hjemmefra og jobb. 

Du må logge deg inn via læringsportalen med brukarnavn og passord. Ved problemer med innlogging, kontakt Helse Vest IKT: 55976540. 

18.03.20

Oversikt over ansatte med hjemmekontor, samt kontaktinformasjonKrever passord. Blir sendt ut på sms til aktuelle. 

18.03.20

Vi forbereder oss nå på å skulle ta imot eventuelle pasienter som har smitte og behov for våre tjenester. Det er publisert pandemiplan og smitteregime i EK.

Se kapittel 14 i EK (OBS! Dokument er kun tilgjengelig via helsenett/internt): 

- Pandemiplan

- Plan Innleggelse

- Plan AH

17.03.20

Korona: Info om testing

Alt helsepersonell som holder seg hjemme med luftveissymptomer i henhold til anbefalinger fra FHI, og de som mistenker korona-smitte, bes ta kontakt med Lekvebakken for avtale av testing: 90089662

Helsepersonell prioriteres

Ventetid på linjen er 5-10 min

Ventetid på testing er 1-2 døgn

I tillegg svartid på test 1-2 døgn

16.03.20

For de som har hjemmekontor, men ikke PC. Bruk nødrutine DIPS: Nødrutine Dips.pdf

16.03.20

Se råd fra FHI under eller se her. Voss DPS forholder seg til dette. Det gjenstår å oppklare rutine/kontakt for testing. 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

13.03.20

FHI oppdaterer regler om karanteneFølg med på FHI sine sider

Vi har sett på mulighet for å etablere smitte-regime/smitte-sone på døgnavdeling og har foreløpig ingen fullgod løsning. Vi er i dialog med Helse Bergen rundt dette problemet. Mer info på mandag.

Dersom pasient med bekreftet smitte meldes for AH-vurdering vil vi forsøke å gjennomføre dette per VIDEO. Hvis ikke mulig, må AH-rom benyttes. Mer info om dette på mandag.

Kritiske funksjoner skal nå prioriteres. Elektiv behandling avlyses/utsettes. Pasienter som kan ivareta seg selv eller av andre, skrives ut.

12.03.20

Helsedirektoratet krever adgangskontroll ved alle helseinstitusjoner.

Alle ytterdører ved Voss DPS er nå låst. Ansatte kan bruke adgangskort med kode utenfor åpningstid, og uten kode i åpningstid. Andre må bruke ringeklokke.

Skoler og barnehager er stengt. Kommunen opprett tilbud for de som har samfunnskritiske funksjoner. Alt helsepersonell med pasientkontakt på Voss DPS innehar samfunnskritiske funksjoner.

Studenter er sendt hjem. Enkelte ansatte har hjemmekontor. Det gjøres daglig vurdering knyttet til bemanningsbehov. Vi følger utviklingen i tett dialog med Helse Bergen og Helse Vest.

Det er etablert en beredskapsgruppe, bestående av:

Frédéric Larsen, Thomas Esposito, Sissel Nedkvitne, Bjørn Dugstad, Anne Kari Gjeraker, Bjørg Synnøve Aasan, Sigrid Kjos Denver, Linda-Synnøve Skaar. 

Holder kontinuerlig kontakt per e-post, sms og fysisk møte ved behov. Samarbeid med Helse Bergen (Divisjon Psykisk Helsevern, Haukeland og Voss sjukehus), samt de andre private ideelle. 

Til ansatte ved Voss DPS 

18.03.20

Korona: Testing av ansatte

Vi har gjort avtale med Voss Sjukehus om testing av ansatte.

Alle tilsette med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon skal no ta prøve, og ikkje gå på jobb før eventuelt negativt prøveresultat. ​

Med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon meiner vi:

 • feber og/eller

 • tung pust og/eller

 • hoste og/eller

 • vondt i hals og/eller

 • snue

Symptom med anna årsak (til dømes pollen) gjev ikkje grunnlag for prøvetaking. Tilsette som ikkje har symptom på luftvegssymptom skal ikkje ta prøve. Prøvetaking er berre nyttig dersom du har symptom.

Det vert sendt ut sms til alle ansatte med kontakttelefon til Voss sjukehus. 


Viktige lenker

Folkehelseinsituttet (FHI):

Helsedirektoratet:


Helsebiblioteket:


Referat og andre relevante dokument

30-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf27-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf25-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf23-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf20-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf18-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf17-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf16-03-20 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS16-03-20 Nødrutine Dips13-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf12-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf12-03-2020 Oppsummert Korona-møte DØGN.pdf12-03-20 Slides beredskapsmøte Korona.pdf11-03-2020 Referat møte beredskapsgruppe (KORONA) VDPS.pdf

11-03-20 Slides beredskapsmøte Korona.pdf

Logg

30.03.20: Vurderes at det er trygt å være på jobb, hvis man forholder seg til smittevernrutiner

Informerer tilltisvalgte og vernetjenesten i eget møte - informerer ansatte per sms/e-post

30.03.20: Møte beredskapsgruppe + Helse Bergen (Skype)

27.03.20: Befaring smittepost

27.03.20: Bestilling helseklær/uniform

27.03.20: Opplæring smittevernutstyr

27.03.20: Møte beredskapsgruppe

25.03.20: Nye tiltak - hold 2 meters avstand + max 5 i hvert møte

25.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

24.03.20: Gjennomgang fravær GAT

24.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

23.03.20: To nye tiltak: 1. Redusere trafikk i resepsjonen for å unngå spredning. 2. Alle ansatte registrere nærkontakt i løpet av en dag for å forenkle oppfølging ved eventuell smitte.

I tillegg jobbe med celle-inndeling av ansatte, pol + døgn.

23.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

20.03.20: Tømming av smitterom (pasient) i bygg 2. 

20.03.20: Møte med beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

19.03.20: Avtalt med Voss sjukehus at testing av våre ansatte skjer der, etter gjeldende kriterier.

19.03.20: Møte Helse Bergen (Skype).

19.03.20: SMS til alle ansatte: kontaktinformasjon for testing av koronavirus. 

18.03.20: SMS til alle ansatte: "Alle ansatte som skal ha kontakt med pasientar skal gjennomføre kurset "Smittevern: Isolering - beskyttelsesutstry - COVID-19". Kurset ligger tilgjengelig ilæringsportalen
og du får tilgang til kurset både hjemmefra og jobb. 
Du må logge deg inn i læringsportalen med brukernavn og passord. Dersom du har problemer med innlogging, kontakt Helse Vest IKT: 55976540". 

18.03.20: SMS til alle ansatte: "For å prøve å oppdatere flest mulig ansatte, har vi opprettet et nyhetsbrev. Du kan abonnere her: https://mailchi.mp/bjorkeli/hxg0858nhv"

18.03.20: SMS til alle ansatte: "Voss herad har opprettet side for å registrere helsepersonell til disposisjon. Dette gjelder kun for de som ikke jobber i helsevesenet allerede. Ber om at ingen ansatte ved Voss DPS registrerer seg her."

18:03.20: Publisert PANDEMIPLAN + SMITTEREGIME AH + SMITTEREGIME DØGN i EK (Kap 14). 

18.03.20: Gjennomgang personal døgn, NSF TV, forberedelser smitteregime/bemanning.

18.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype). 

17.03.20: Befaring bygg 1 + bygg 2, avklare mulighet for smitteregime

17.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

16.03.20: SMS til alle ansatte om hvor en finner oppdatert informasjon om Voss DPS sine tiltak, nødrutine for Dips og informasjon om FHI sine oppdaterte råd. 

16.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (skype)

13.03.20: Påminnelse om hygienerutiner:Info om plan for håndtering av smitte
 (Link kun tilgjengelig internt)

13.03.20: Møte behandlere døgn

13.03.20: Møte beredskapsgruppe + møte med Helse Bergen (Skype)

12.03.20: SMS til alle ansatte 18:17: "Helsedirektoratet krever adgangskontroll ved alle helseinstitusjoner. For Voss DPS innebærer dette at alle ytterdører er låst hele døgnet. Ansatte kan bruke adgangskort med kode utenfor åpningstid. Adgangskort uten kode innenfor åpningstid."

12.03.20: Innført adgangskontroll. Alle ytterdører er stengt.

12.03.20: SMS til alle ansatte 16:34 "Skoler og barnehager stenges. Alle foreldre får sms/e-post fra skole og barnehage med spørsmål om de innehar kritisk samfunnsfunksjon. For ansatte med pasientkontakt på Voss DPS er svaret JA."

12.03.20: SMS til alle ansatte 15:26 "Til alle ansatte, Voss DPS. Lønn utbetales i morgen. Det er mye som skjer knyttet til Korona. Vi forsøker å oppdatere intranett og internett fortløpende. Følg med på https://bjorkeli.no/korona-oppdaterte-tiltak-for-voss-dps"

12.03.20: Oppdatert tiltak og anbefalinger

12.03.20:Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

12.03.20: Møte beredskapsgruppe, møte med Helse Bergen

11.03.20: Oppdaterer og oppretter flere fraværskoder i GAT

11.03.20: Oppdatert og justert iverksatte tiltak

11.03.20: Etablert beredskapsgruppe, gjennomført møte 

09.03.20: Opprettet egne fraværskoder i GAT

02.03.20: Lagt ut nyhetssak om oppdaterte råd (Link kun tilgjengelig internt)

28.02.20: Lagt ut nyhetssak Vi følger nasjonale råd fra FHI (Link kun tilgjengelig internt)

​28.02.20: Lagt ut lenke om publikumstelefon (Link kun tilgjengelig internt)


Fann du det du leita etter?