Gruppepoliklinikken er ein del av Voss DPS og er tenkt som eit utvida tilbod mellom døgnavdelinga og VOP (Vaksenpsykiatrisk poliklinikk).

Avdelinga består av ulike faggrupper som lege, psykolog, sjukepleiar, vernepleiar, ergoterapeut, psykomotoriske fysioterapeutar, familieterapeutar og sosionom.

Me ynskjer å jobba systematisk og tverrfagleg saman med pasienten for å utforma eit godt, individuelt behandlingsforløp.

Gruppepoliklinikken tilbyr dagbehandling to dagar i veka og gruppetilbod tre dagar.

Dagbehandlingstilboda går hovedsakleg føre seg i grupper, som har noko ulikt fokus og lengde, i tillegg vert det individuelle samtalar. Det vert og tilbod om par-/familie-/nettverkssamtalar.

Gjennom behandlingsprogrammet ynskjer me å jobba saman med pasient for å betra livskvaliteten, styrka og oppretthalda nettverk, reduserea symptom, læra ulike mestringsstrategiar og fremja eigne ressursar.

Gruppepoliklinikken startar frå 1/9-17 med Dag 1, Gruppepoliklinikk startar 1/10-17.

Det kjem nærare informasjon om dei ulike gruppetilboda og meir generell informasjon før sommarferien.

Henvisning vert sendt via fastlege eller anna henvisande instans til Voss DPS NKS Bjørkeli.

Brosjyre for dei ulike gruppetilboda kan du laste ned her