Tilvising til Voss DPS NKS Bjørkeli

Opptaksområde
Opptaksområde for Voss DPS NKS Bjørkeli er kommunane Voss, Vaksdal, Kvam, Ulvik, Eidfjord og Granvin.
Det er fritt sjukehusvalg og ein står fritt til å kunne velje DPS.

Viser til Tjenesteavtale 3-5 for samarbeid om inntak til og utskriving fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helse.

For henvisning til psykisk helsevern for voksne (>18 år ) anbefales Infodoc brukere å bruke elektronisk mal som ligger i programmet og som er utarbeidet i samarbeid med PKO. Leger som bruker andre program bør gjøre seg kjent med behovet for nødvendig informasjon ved innleggelse, og disse henvisningene bør inneholde følgende informasjon:

• Pasientens navn og personnummer
• Adresse og telefonnummer der pasienten kommer fra, f.eks. hjemmet, korttidsplass,
kommunal psykisk helse og rustjenester (NB! Gjeld også institusjonsplass.)
• Navn på innleggende lege og pasientens fastlege
• Relevante diagnoser, aktuelle problemstillinger og sykehistorie

Dersom det er relevant, informasjon om:
• nåværende eller tidligere suicidalitets- og voldsproblematikk
• somatisk tilstand
• rusmiddelavhengighet/psykisk helse
• pasientens funksjonsnivå før inntak
• Status for individuell plan
• Oppdatert medikamentliste
• Eventuelt behov for tolk (fremmedspråk, hørsel)
• Nærmeste pårørende sitt navn og telefonnummer
• Informasjon om pårørende er informert om innleggelsen
• Informasjon om pasienten har omsorg for barn, og hvordan disse er ivaretatt

Akutt hjelp
Voss DPS forholder seg til Akuttforløpet. Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) har ansvar for akutt-hjelp (AH) mellom 08:00 og 15:30 mandag – fredag.

Brukarstyrt seng
Pasientar med avtale om brukarstyrt seng kan ringe avdelinga sjølv og legge seg inn, utan henvisning frå fastlege.

Avdelingane
NKS Bjørkeli har ein døgnavdeling med 12 sengar, ein almennpsykiatrisk poliklinikk og eit psykiatrisk rehabiliteringsteam.