Det er sikkert mykje du lure på når mamma eller pappa er sjuk.
Du synast kanskje at den som er sjuk oppføre seg annleis enn vanleg, er lei seg, irritert eller sint?

Ofta har ein mange spørsmål når nokon i nær familie vert sjuk;
Kva har eigentleg skjedd?
Kan eg òg verta sjuk?
Kvifor klare eg ikkje å sove?
Vert mamma eller pappa meir sjuk dersom eg vert lei meg eller sint?
Kva skal eg fortelje til venene mine?
Kvifor tenkjer eg annleis enn syskene mine?

Av og til kan det være vanskeleg å snakka saman i familien om sjukdomen.

Me på Bjørkeli kan snakka med deg om det du er oppteken av i samband med at mamma eller pappa er sjuk.

Når du veit kva sjukdomen går ut på, korleis den verkar og kva behandling den som er sjuk får så kan kvardagen bli litt lettare.

Det er vanleg at ulike tankar dukker opp når ein av foreldra er sjuke, me ynskjer difor å sei til deg at;

  • Det er vanleg å bli både redd, sint og lei seg.
  • Det er ikkje di skuld.
  • Barn kan ikkje gjera den sjuke frisk. Det er det vaksne som må ta seg av.
  • Det går an å verta frisk av psykisk sjukdom, men nokon kan verta sjuke igjen seinare. Andre vert ikkje heilt friske, men vert mykje betre.
  • Du er ikkje den einaste, det finst mange andre born og ungdomar i same situasjon som deg.
  • Du har lov til å ha det bra.
  • Ta vare på deg sjølv, gjer  ting som du likar og som gjev deg energi. Dette kan gje deg krefter til å takla det som er vanskeleg heime.

Du kan ringa oss dersom du har spørsmål eller ynskjer nokon å prata med.

NKS Bjørkeli sitt telefonnummer: 56 52 39 40

 

Gruppetilbod for barn som pårørande

Voss DPS og BUP Voss har kvart halvår eit gruppetilbod for barn som pårørande. Gruppetilbodet byggjer på SMIL-styrket mestring i livet og går over 12 samlingar på 2 timar, 1 gong i veka. Tilbodet gjeld primært barn/unge som har foreldre som er i behandling ved Voss DPS eller barn som sjølv får behandling hos BUP Voss som har foreldre som strevar med psykiske vanskar og/eller rusrelaterte vanskar. Barn og foreldre som ikkje er i kontakt med Voss DPS eller BUP Voss kan og søka direkte eller via til dømes fastlege, psykolog, helsesøster eller barnevernteneste. Deltaking i gruppa vil inkludera tilbod om foreldremøte før og i etterkant av gruppetilbodet, parallelt med fyrste og siste gruppemøte. Gruppesamlingane har en fast struktur med eit måltid i tillegg til samtalar og aktivitetar rundt sentrale tema som: familie, kjensler, sosiale ferdigheiter, rus/psykisk sjukdom, val, grenser og nettverk. Målet med gruppetilbodet er å gje barna høve til å møta andre barn i same situasjon, hjelpa dei til å bli meir bevist på eigne kjensler og behov, og skapa eit rom der dei kan dela erfaringar og oppleva glede og meistring. Bodskapen til deltakarane er: Du er ikkje aleine. Du har rett til å ha det bra sjølv om foreldra dine har det